Saugos duomenų lapai  
VELUX remonto rinkiniams

Atsisiųskite saugos duomenų lapus

Vykdydama REACH reglamento (1907 / 2006) reikalavimus VELUX įmonė pateikia saugos duomenų lapus cheminėms medžiagoms ir mišiniams. Čia galite rasti saugos duomenų lapus VELUX remonto rinkiniams:

 • Atsisiųsti ZZZ  148

  Pavojingumo konstatavimas
  H412, Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

  Saugos konstatavimas
  P273, Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

  UFI
  N/A