Saugos duomenų lapai  
VELUX remonto rinkiniams

Atsisiųskite saugos duomenų lapus

Vykdydama REACH reglamento (1907 / 2006) reikalavimus VELUX įmonė pateikia saugos duomenų lapus cheminėms medžiagoms ir mišiniams. Čia galite rasti saugos duomenų lapus VELUX remonto rinkiniams:

 • Atsisiųsti ZOZ 010

  Signalinis žodis
  Įspėjimas

  Pavojingumo frazės
  H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  

  Atsargumo frazės
  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją . P501 - Turinį ir talpyklą išpilti / išmesti laikantis visų vietos, regiono, nacionalinių ir tarptautinių reikalavimų.

  Pavojaus piktogramos • Atsisiųsti ZZZ 129

  Signalinis žodis
  Įspėjimas

  Pavojingumo frazės
  H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimu.  

  Atsargumo frazės
  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją . P501 - Turinį ir talpyklą išpilti / išmesti Dispose of contents and container laikantis visų vietos, regiono, nacionalinių ir tarptautinių reikalavimų.

  Pavojaus piktogramos


 • Download ZZZ 130

  Atsargumo frazės

  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

   
 • Atsisiųsti ZZZ 131 Teknocare

  Atsargumo frazės

  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

 • Atsisiųsti ZZZ 131 Teknoclean

  Signalinis žodis
  Įspėjimas

  Pavojingumo frazės
  H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimu.  

  Atsargumo frazės
  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją . P501 - Turinį ir talpyklą išpilti / išmesti  laikantis visų vietos, regiono, nacionalinių ir tarptautinių reikalavimų.

  Pavojaus piktogramos

   

   

 • Atsisiųsti ZZZ 133

  Atsargumo frazės

  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

 • Atsisiųsti ZZZ 176

  Atsargumo frazės

  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.